بررسی تأثیر میدان شعوری طاهری بر حامل های لیپیدی نانوساختار در تیمار پروتئین کراتین موی انسان مواجه شده با تابش اشعه ماوراء بنفش

Main Article Content

محمد علی طاهری
سارا ترابی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

حامل های نانوساختار لیپیدی, اشعه ماوراء بنفش, خودسازماندهی, میدان های شعوری طاهری, آغاز حیات, کراتین

چکیده

حامل های لیپید نانوساختار (NLCs) ساختارهایی خودسازمانده ساخته شده از نانوامولسیون فاز پراکنده مخلوط لیپیدهای جامد و مایع هستند و در سیستم های دارو رسانی استفاده می شوند. تحقیقات بر NLC ها نشان داده است که این حامل ها نسبت به حامل های معمولی مزایایی برای درمان دارویی دارند که از جمله می توان به افزایش حلالیت، پایداری و بهبود نفوذپذیری و فراهمی زیستی داروها اشاره کرد. فرآیند خودسازماندهی به دلیل نقش احتمالی اش در آغاز حیات مورد توجه تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. علاوه بر این، مشخص شده است که امواج فرابنفش خورشیدی دو نقش متناقض در جو پری بیوتیک و زیستی در فرآیند آغاز حیات دارند: نقش سازنده در تامین انرژی اولیه برای واکنشهای موثر در تشکیل مولکول های آلی و نقش مخرب در شکستن مولکول های زیستی که در جو اولیه فاقد ازن و سرشار از امواج مزاحم تشکیل شده است. با توجه به اهمیت ساختارهای خودسازمانده در مقوله آغاز حیات و دارو رسانی و همچنین تأثیرات قابل توجه میدان های شعوری (ط) بر ساختار و عملکرد آنزیم ها، مولکول های زیست تقلید و سلول های زیستی که در موارد متعددی مشاهده شده است، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یک میدان شعوری (ط) بر کراتین موی انسان مواجه شده با تابش اشعه ماوراء بنفش انجام شده است. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، استفاده از NLC های سنتز شده تحت تیمار میدان شعوری (ط)، منجر به ترمیم و بهبود قابل توجهی در پروتئین کراتین تحت تابش امواج ماورابنفش قرار گرفته می شود.

Abstract 55 | کراتین موPDF Downloads 35