بررسی تأثیر میدان شعوری طاهری A بر رفتار مدل زیست تقلید فوق مولکولی میسلی

Main Article Content

محمد علی طاهری
سارا ترابی
نوشین نبوی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

زیست تقلیدی, ساختار فوق مولکولی, پراکسیداز, میسل, میدان های شعوری طاهری

چکیده

مدل های زیستی فوق مولکولی مجموعه ای از اجزای شیمیایی هستند که توانایی تقلید عملکرد مولکول های بیولوژیکی را دارند. کاربردهای زیادی برای مدل های تقلید زیستی در صنعت و سایر زمینه های تحقیقاتی وجود دارد. به عنوان مثال، ساخت مدل های زیست تقلیدی در صنعت می تواند به ساخت معادل های بیولوژیکی مقاوم در برابر شرایط سخت محیطی کمک کند. در زیست شناسی پایه، مدل های تقلید زیستی می توانند به بررسی رفتارهای حیاتی و اشکال آغاز حیات کمک کنند. اثرات میدان های شعوری طاهری بر سطوح مختلف زندگی در سیستم های زنده و اجزای غیر زنده مانند عناصر فلزی، قبل از این مطالعه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. در این مطالعه، ما تأثیر یک میدان شعوری (ط) (TCF (A را بر مدل های زیست تقلید، به عنوان ساختارهای شیمیایی با رفتارهای بیولوژیکی، با هدف درک چگونگی شکل گیری رفتارهای حیاتی از اجزای شیمیایی اساسی که باعث حیات می شوند، بررسی کردیم. به این معنا که تأثیر یک نوع میدان های شعوری، به نام (TCF (A، بر ساختار و عملکرد مدل های زیستی مولکولی میسلار با تقلید رفتارهای آنزیمی بررسی شد. به منظور تقلید رفتار پروتئین های حاوی هم، مانند آنزیم هورس رادیش پراکسیداز، این مدل به گونه ای طراحی شده است که حاوی پیکره ی میسل های سدیم دودسیل سولفات سدیم با هماتین هیستیدینه در مرکز آن است. نتایج نشان داد که (TCF (A ساختار شیمیایی ذاتی مدل های زیست تقلید را تغییر نمی دهد. با این حال، جمعیت غالب در مدل نمونه بر خلاف گروه کنترل بدون تیمار، متوسط اندازه ذرات کوچکتری از باقی جمعیت داشت. علاوه بر این، فعالیت کاتالیزوری مدل بیومیمتیک 8 درصد افزایش کارایی کاتالیزوری را داشت که عملکرد آنزیم طبیعی در مقایسه با کنترل بدون تیمار، بهتر تقلید می کند. علاوه بر این پارامترهای پتانسیل زتا، هدایت الکتریکی و تحرک مدل نمونه تحت تأثیر (TCF (A در مقایسه با کنترل بدون تیمار، بین 40 تا 45 درصد تغییر کرد. در نتیجه، با توجه به نتایج مطالعه حاضر، تیمار (TCF (A باعث می شود مدل زیست تقلید فوق مولکولی میسلار در مقایسه با کنترل، پایدارتر شود و شباهت بیشتری با ساختار و عملکرد محلول کلوئیدی مولکول های زیستی موجودات زنده داشته باشد.

Abstract 51 | میسلیPDF Downloads 18