ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی

Main Article Content

محمد علی طاهری
سارا ترابی
نوشین نبوی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

میدان شعوری فرادرمانی (FCF), میدان های شعوری طاهری, ثابت میکائیلیس, سرعت ماکسیمم, هورس رادیش پراکسیداز

چکیده

مطالعه آنزیم های زیستی با ویژگی های منحصر به فردشان از قبیل اثر متقابل با سوبسترا، تغییرات کنفورماسیونی، نرخ کاتالتیکی برای تحقیق پایه ای و کاربردی آنزیمی کلیدی است. در میان آنزیم ها، هورس رادیش پراکسیداز (HRP) بطور گسترده ای در مطالعه متابولیسم سیستم های زیستی استفاده شده است. در این مطالعه، ما تغییرات فعالیت و ساختار هورس رادیش پراکسیداز در دو حالت آزمایشگاهی و ایزوفرم های استخراج شده از گیاه تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی (FCF) را اندازه گیری کردیم. هدف ما ابتدا آزمایش اثر FCF بر ساختار و عملکرد HRP و سپس بررسی تکرارپذیری تغییرات سرعت ماکسیمم و ثابت میکائیلیس تحت تاثیر این میدان شعوری (ط) بود. مشاهده کردیم که نمونه آزمایشگاهی HRP در مقایسه با کنترل، 5 درصد کاهش در سرعت ماکسیمم و 18 درصد افزایش ثابت میکائیلس را تحت تیمار میدان شعوری فرادرمانی نشان داد. از سوی دیگر، HRP استخراج شده از بافت گیاهی به ترتیب 6 درصد و 40 درصد افزایش در سرعت ماکسیمم و ثابت میکائیلیس تحت تاثیر FCF نشان داد. بعلاوه، تغییرات در شدت نشر فلوئورسانس، تحت تاثیر تیمار میدان شعوری فرادرمانی تغییرات ساختاری آنزیم را تایید می کند.

Abstract 54 | هورس رادیش پراکسیدازPDF Downloads 50