تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر پاسخ ایمنی القا شده ناشی از واکسن غیرفعال ویروس تب برفکی در رت و تکثیر ویروس در شرایط آزمایشگاهی

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
احمد خلیلی
علی زمان وزیری
حسین کیوانی

کلیدواژه ها

تب برفکی, میدان شعوری فرادرمانی, میدان های شعوری طاهری, واکسن

چکیده

یکی از مهمترین خطرهایی که صنعت دام کشورها را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار می دهد بیماری تب برفکی است. واکسن های تجاری تب برفکی که در حال حاضر در دسترس هستند، محدودیت های زیادی مانند القای کند و نگهداری کوتاه مدت تیترهای آنتی بادی دارند. بنابراین، یک روش جدید مورد نیاز است که بتواند تیترهای آنتی بادی خنثی کننده زیادی را ایجاد کند تا از میزبان در مراحل اولیه عفونت ویروس تب برفکی محافظت کند و تیترهای بالای آنتی بادی را برای مدت طولانی پس از یک دوز واکسیناسیون حفظ کند. میدان های شعوری (ط) بسیاری وجود دارند که توسط محمد علی طاهری معرفی شده است. میدان های شعوری (ط) نه ماده و نه انرژی هستند و به طور مستقیم قابل ارزیابی نیستند. با این حال ، ما می توانیم اثرات آنها را به طور غیر مستقیم از طریق آزمایشات تکرار پذیر در آزمایشگاه ارزیابی کنیم. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تکثیر، تیتر و تعداد کپی RNA ویروس تب برفکی و همچنین پاسخ ایمنی هومورال در برابر دو نوع واکسن ویروس غیرفعال تب برفکی با ادجوانت های مختلف در رت می باشد. دو نوع واکسن تب برفکی با ادجوانت های مختلف (فروند و آلوم) تهیه شد و سپس 30 موش صحرایی نر نژاد ویستار با واکسن ایمن شدند. موش ها به 6 گروه با پنج عضو تقسیم شدند و چهار گروه از موش ها تحت تیمارهای مختلف قرار گرفتند و دو گروه به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گرفته شدند. فواصل واکسیناسیون هر 14 روز و سه بار بود. برای ارزیابی تغییرات سطح آنتی بادی در نمونه های سرم، رت ها پس از هر واکسیناسیون از آزمون خنثی سازی سرم و الیزا استفاده شد. نتایج نشان داد که میدان شعوری فرادرمانی باعث افزایش تکثیر ویروس در شرایط آزمایشگاهی شد. علاوه بر این، سطوح آنتی بادی در گروه های تحت تیمار با هر دو گروه واکسن ادجوانت فروند و آلوم نسبت به گروه بدون تیمار فرادرمانی افزایش یافت. در نتیجه، داده های این آزمایش پیشنهاد می کند که فرادرمانی ممکن است بطور موثری باعث افزایش موفقیت در ایمن سازی واکسیناسیون علیه ویروس تب برفکی سروتیپ O داشته باشد. توصیه می شود تأثیرات میدان های شعوری (ط) بر انواع مختلفی از واکسن ها بررسی گردد.

Abstract 41 | تب برفکیPDF Downloads 18