تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچی

Main Article Content

محمد علی طاهری
لاله امانی
علی زمان وزیری
حسین کیوانی

کلیدواژه ها

میدان شعوری فرادرمانی, شعور (ط), میدان های شعوری (ط), کاندیدا آلبیکنس, آسپرژیلوس فومیگاتوس

چکیده

داروی ضد قارچی مناسب برای نتایج موفقیت آمیز بیماران برای همه عفونت های جدی قارچی مورد نیاز است. فقط چند گروه از عوامل ضد قارچ در دسترس است، بنابراین پیدایش مقاومت در برابر یک دارو و مقاومت چند دارویی در حال حاضر، مدیریت بیماران را با مشکل رو به رو کرده است. میدان شعوری فرادرمانی برای اولین بار توسط محمد علی طاهری معرفی گردید، که نه انرژی است و نه ماده و کمیتی ندارد، بنابراین نمی توان مستقیماً آن را اندازه گرفت. با این وجود، ارزیابی اثرات آن به طور غیر مستقیم از طریق آزمایش های کنترل شده در آزمایشگاه امکان پذیر است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچ بود. در این مطالعه، حساسیت ضد قارچی از طریق روش انتشار دیسک برای بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی ارزیابی شد. طبق نتایج، میدان شعوری فرادرمانی مقاومت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس را در برابر نیستاتین و آمفوتریسین کاهش داد، که در مورد نیستاتین از نظر آماری برای هر دو قارچ معنی دار بود (05.p < 0). با توجه به نتایج این مطالعه، مقاومت دارویی کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس تحت تأثیر میدان شعوری فرادرمانی کاهش یافته ومی توان آن را در عفونت های قارچی در حیوانات بررسی کرد. علاوه بر این، توصیه می شود اثرات میدان شعوری فرادرمانی بر سایر عوامل بیماری زای مقاوم به دارو بررسی شود.

Abstract 34 | داروهای ضد قارچیPDF Downloads 19