بررسی اثر میدان پیوند شعوری طاهری بر واکنش قلیایی بتن

Main Article Content

بهاره کزازی
محمد علی طاهری

کلیدواژه ها

بتن, میدان پیوند شعوری , میدان های شعوری طاهری, واکنش قلیایی

چکیده

برخی از سنگدانه های طبیعی که در بتن مورد استفاده قرار می گیرند دارای سیلیس فعال بوده و با قلیای داخل بتن واکنش می دهند که محصول این واکنش ژلهای انبساط دهنده ای است که در نهایت سبب تخریب بتن میشود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات میدان پیوند شعوری بر واکنش قلیایی بتن بود. میدان های شعوری (ط) توسط محمد علی طاهری به عنوان یک روش جدید معرفی شده اند. این میدانها نه ماده هستند و نه انرژی، بنابراین دارای کمیت نیستند، اما بر روی ماده و انرژی تأثیر مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگرچه میدان شعوری (ط) به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست، اما می توانیم با آزمایش های مختلف کنترل شده، تأثیرات آن را به طور غیر مستقیم بررسی کنیم. جهت مطالعه عملکرد این میدان آزمایش میزان واکنش زایی سنگدانه و سیمان انجام شد. 3 گروه ملات سیمان تحت استاندارد ASTM C 1260 آماده شد و 2 گروه تحت میدان پیوند شعوری (ط) قرار گرفت و یک گروه به عنوان شاهد انتخاب گردید. مشخص شد تحت میدان پیوند شعوری واکنش پذیری بتن ( 5% ̴ ) افزایش داشته است.

Abstract 18 | واکنش قلیایی PDF Downloads 1