اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش

Main Article Content

بهاره کزازی
محمد علی طاهری

کلیدواژه ها

میدان پیوند شعوری , میدان های شعوری طاهری, عیوب دوقلویی, عیوب Intrinsic, عیوب Extrinsic, مقاومت به خوردگی

چکیده

تاکنون تحقیقات بسیاری به بررسی خواص و ساختار آلومینیوم تحت میدان های مختلف شناخته شده پرداخته اند. هدف از این تحقیق بررسی رفتار و خواص آلومینیوم خالص با پیش گرمایش 300 درجه سانتیگراد تحت میدان پیوند شعوری طاهری بود. میدان های شعوری (ط) توسط محمد علی طاهری به عنوان میدان های جدید بیش از چهار دهه قبل معرفی شده اند. این میدان های غیرمادی و غیر انرژیایی هستند؛ بنابراین دارای کمیت نیستند، اما روی ماده و انرژی تأثیر مستقیم دارند. به عبارت دیگر، اگرچه میدان های شعوری (ط) به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند، اما میتوانیم با آزمایشهای مختلف کنترل شده، تأثیرات آنها را به طور غیرمستقیم بررسی کنیم. پژوهش حاضر تلاشی برای بررسی این نظریه است. به این منظور از فلز آلومینیوم به عنوان نمونه استفاده شد. تعداد 6 عدد نمونه آلومینیومی تحت شرایط یکسان ریخته گری شده و به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت میدان پیوند شعور (ط) قرار گرفت و گروه دوم، گروه شاهد بود. سپس به منظور ثبت اثر میدان پیوند شعوری (ط)، ساختار و خواص نمونه های فلزی تحت بررسی قرار گرفت. تحلیل پراش پرتو ایکس (XRD) برای تجزیه و تحلیل ساختاری بر نمونه ها انجام شد. از نظر خواص، بررسی مقاومت به خوردگی در محلول SBF استاندارد انجام شد. برخی تغییرات در ساختار مانند کاهش عیوب دوقلویی و افزایش عیوب Extrinsic و Intrinsic تحت میدان پیوند شعوری (ط) مشاهده شد.

Abstract 40 | آلومینیوم2 PDF Downloads 10