بازگشت به جزئیات مقاله بررسی اثر میدان های شعوری طاهری بر خواص مکانیکی مواد دانلود دانلود PDF