بررسی اثر میدان های شعوری طاهری بر خواص مکانیکی مواد

Main Article Content

محمد علی طاهری
فیروز پایروند
رضا یزدانپرست
فرزاد احمدخانلو
سارا ترابی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

شکنندگی, میدان های شعوری, مواد, خواص مکانیکی, فولاد, استحکام

چکیده

در مطالعه دیگری با عنوان «بررسی اثر میدان های شعوری طاهری بر خواص مکانیکی مواد» با استفاده از آزمایش کشش، تاثیرات دو نوع میدان های شعوری طاهری (TCF) بر خواص مکانیکی دو نوع فولاد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که استحکام و شکنندگی فولاد ST-37 در شرایط بارگذاری دینامیکی تحت تیمار میدان شعوری (ط) 2 افزایش مییابد. همچنین نرم شدن فولاد کربنی ST-37 و فولاد آلیاژی AISI 4340 در شرایط بارگذاری شبه استاتیک تحت تیمار میدان های شعوری (ط) 1 و 2 به ترتیب مشاهده شد. در این آزمایش، اثرات انواع مختلف میدان شعوری (ط) بر روی مواد تایید شد.

Abstract 51 | خواص مکانیکی مواد PDF Downloads 24