بازگشت به جزئیات مقاله بررسی چگونگی تاثیرپذیری خواص/رفتار مواد از میدان های شعوری طاهری: تئوری وجود "کالبد ذهنی در ماده"، مبتنی بر نتایج تجربی آزمایشگاهی دانلود دانلود PDF