بازگشت به جزئیات مقاله بررسی تأثیر میدان های شعوری طاهری بر رفتار نور لیزر در عبور از روزنه و مشاهده ی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ دانلود دانلود PDF