بازگشت به جزئیات مقاله بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری طاهری دانلود دانلود PDF