بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری طاهری

Main Article Content

محمد علی طاهری
فیروز پایروند
فرزاد احمدخانلو
سارا ترابی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

میدان های شعوری طاهری, تکنسیوم m99, آلودگی رادیواکتیو آب, مواد رادیواکتیو, ثابت فروپاشی, نیمه عمر موثر

چکیده

ثابت فروپاشی مواد رادیواکتیو خاصیت ذاتی رادیوایزوتوپ ها و نشان دهنده ماهیت آنهاست. وجود مواد رادیواکتیو در محیط، از جمله منابع آب، منجر به آلودگی رادیواکتیو میشود که تهدیدی بالقوه و جدی برای اکوسیستم زنده است. بر اساس تئوری محمدعلی طاهری، میدانهای شعوری (ط) (TCFs) ماهیت متفاوتی با میدانهای فیزیکی شناخته شده دارند و اثربخشی آنها بر خواص مغناطیسی مواد و موجودات زنده در سطوح مختلف قبال بررسی و تأیید شده است. در این مطالعه، اثر TCFs بر خواص رادیواکتیو رادیوایزوتوپ تکنسیوم m99 و همچنین آب آلوده به این ایزومر هسته ای مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این مطالعه و مطابق با اصول TCFs، این میدانها تأثیر قابل توجهی بر خواص رادیواکتیو رادیوایزوتوپ تکنسیوم m99 ندارند. با این حال، در شرایطی که این ایزومر هسته ای منجر به رفتار آلودگی در مجاورت مولکولهای آب شود، میدان شعوری (ط) نوع 2 ثابت فروپاشی موثر را افزایش میدهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که TCFs تأثیرات قابل توجهی بر کاهش و حذف آلودگی های رادیواکتیو در محیط های آبی دارند.

Abstract 45 | خواص رادیوایزوتوپ PDF Downloads 31