بازگشت به جزئیات مقاله تمایز میدان های شعوری طاهری از سایر میدان های فیزیکی متداول: ارزیابی خواص مغناطیسی مواد دانلود دانلود PDF