تمایز میدان های شعوری طاهری از سایر میدان های فیزیکی متداول: ارزیابی خواص مغناطیسی مواد

Main Article Content

محمد علی طاهری
فیروز پایروند
فرزاد احمدخانلو
سارا ترابی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

میدان های شعوری طاهری, حلقه ی پسماند, خواص مغناطیسی, میدانهای فیزیکی

چکیده

حلقه ی پسماند مغناطیسی اطلاعات مهمی در مورد خواص مغناطیسی مواد ارائه میدهد. در این مطالعه، با بررسی خواص مغناطیسی سه ماده ی پارامغناطیس و دیامغناطیس در مجاورت میدانهای شعوری (ط) (سه نوع 1 ،2 و 3)، ماهیت میدانهای شعوری (ط) را در مقایسه با میدان مغناطیسی بررسی کرده ایم. خواص مغناطیسی مواد تحت تأثیر سه میدان شعوری (ط) متمایز به طور قابل توجهی تغییر کرده است. علاوه بر این، میدان شعوری 1، در مطالعه حاضر (که توسط طاهری در اصل با نام میدان پیوند شعوری نیز نامگذاری شده است) در شرایط استاندارد آزمایشگاهی، خواص مغناطیسی مواد را به حالت ذاتی آنها ـ از نظر فیزیکی ـ تغییر داده است. بر اساس شرایط و نتایج مطالعه حاضر، میتوان نتیجه گرفت که میدان های شعوری طاهری ذاتا نه میدانهای الکتریکی هستند و نه مگنتیت و تأثیر کامال متفاوت و متمایزی بر مواد و خواص آنها دارند.

Abstract 43 | خواص مغناطیسی PDF Downloads 36