بازگشت به جزئیات مقاله اولین ژورنال تحقیقات در حوزه شعور طاهری دانلود دانلود PDF