اولین ژورنال تحقیقات در حوزه شعور طاهری

Main Article Content

محمد علی طاهری

کلیدواژه ها

موسسه تحقیقاتی کازمواینتل, ساینسفکت, میدان های شعوری طاهری, سایمنتولوژی, فرادرمانی, شعور (ط)

چکیده

ژورنــال کازمواینتــل درســال ۱۴۰۰ شمســی (۲۰۲۲ میــلادی) بنیــان نهــاده شــد. کازمواینتـل، یـک ژورنـال چنـد رشـته ای بـا دسترسـی آزاد اسـت کـه بـر تحقیقـات مربـوط بـه حـوزه شـعور (ط) تمرکـز دارد. به دليـــل حجـم قابل ملاحظـه تحقيقات ارســالی توســط نویســندگان، انتشــار مطالــب در ژورنــال كازمواينتــل محــدود بــه جـدول زمانـی معينـی نبـوده و بطـور مسـتمر و پيوسـته در جريان اسـت. دسترسـی بـه ژورنـال کازمواینتـل بـرای همـه کاربـران رایـگان اسـت. بـرای اطمینـان از دریافـت و بــه روزرســانی شــماره های منتشــر شــده و اخبــار مربوطــه، امــکان ثبــت نــام در ســایت فراهــم خواهــد شــد. ایــن ژورنــال بــر انتشــار نتایــج پژوهشهــای علــم جدید ساینسـفکت تمرکـز دارد و توسـط موسسـه تحقیقاتـی کازمواینتـل منتشـر می شـود.

Abstract 13 | سرمقاله PDF Downloads 3