بررسی فرآیند عملی خلاقیت و نوآوری برای بهبود کیفیت آموزشی با کمک هوش باطنی تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی

Main Article Content

سارا همتی
محمد علی طاهری

کلیدواژه ها

میدان های شعوری طاهری, شبکه شعور کیهانی , فرادرمانی, هوش باطنی, خلاقیت

چکیده

میدان های شعوری (ط) توسط محمد علی طاهری معرفی شدند. این میدانها نه ماده هستند و نه انرژی، اما میتوان با آزمایشهای مختلف کنترل شده، تاثیرات آنها را بر روی ماده بررسی کرد. با توجه به اهمیت تمایز بین SQ و IQ و با توجه به اینکه هوش معنوی منبع شناخته شده ای از خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، عزت نفس، استقلال فکری و مدیریت احساسات منفی است، تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر توانمند سازی هوش معنوی ۱۲۰ دانش آموز، هر ساله در موسسات آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله نتیجه یک پروژه تحقیقاتی برای فعالسازی هوش معنوی تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی است که در موسسات آموزشی مختلف طی بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ انجام شده است؛ متودولوژی که به منظور ارزیابی هوش باطنی تحت تاثیر میدانهای شعوری (ط) در کالس دنبال شده است با یادگیری پویا نشان داده است که در سطح خلاقیت و هوش معنوی برای خانمها و آقایان در سنین مختلف با متغیرهای تعریف شده در آزمون، افزایش معنی داری وجود دارد؛ بر اساس نتایج آماری، گروه در معرض میدان های شعوری (ط) سطح خلاقیت و نوآوری را ۲.۲ برابر بیشتر از گروه کنترل نشان داد.

Abstract 22 | خلاقیت PDF Downloads 6