تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

Main Article Content

محمد علی طاهری
سارا ترابی
نوشین نبوی
فرید سمسارها

کلیدواژه ها

میدان شعوری فرادرمانی, اسکوپالامین, آلزایمر, رفتار اجتنابی غیرفعال, حافظه فضایی, ماز آبی موریس

چکیده

در مطالعـه دیگـری بـا عنـوان «تأثیـر میـدان شـعوری  فرادرمانـی بـر حافظـه فضایـی و رفتار اجتنابـی غیرفعال مــدل اســکوپولامین بیمــاری آلزایمــر در موشهــای صحرایــی نــر نــژاد ویســتار، مــا تأثیــر میــدان شــعوری فرادرمانــی را بـر اختـلالات حافظـه القـا شـده توسـط اسـکوپولامین در موشهــای صحرایــی نــر ویســتار ارزیابــی کردیــم. بــرای ایــن منظــور از آزمــون اجتنــاب غیرفعــال و مــاز آبــی موریــس (MWM) بــرای ارزیابــی عملکــرد حافظــه در مــوش انجــام شــد. نتایــج آزمون هــای اجتنــاب غیرفعــال و آزمــون MWM کاهــش معنــی دار حافظــه فضایــی و عملکــرد شــناختی را در گروههــای اسـکوپولامین نشـان داد، در حالـی کـه میـدان شـعوری فرادرمانـی باعـث بهبـود اختـلالات شـناختی ناشـی از اســکوپولامین شــد. در نتیجــه، ایــن آزمایــش نشــان مــی دهــد کــه میــدان شــعوری فرادرمانــی بــه عنــوان یــک میــدان غیــر مادی/ غیــر انرژیایــی مــی توانــد راهـی مطمئـن و مناسـب بـرای درمـان یا پیشـگیری از اختــلالات یادگیــری و حافظــه باشــد.

Abstract 58 | اسکوپولامین آلزایمر Downloads 24